قطره چكان آكسيوس 8 لیتر در ساعت(Axios)


5,800 ریال

دسته:

اين نوع قطره چكان دردونوع 4 و8 ليتردرساعت موجود مي باشد.ازنوع PC(تنظيم فشار)بود بيشتركاربرداين دريپردرداخل باغات وگلخانه ها مي باشد وداراي خاصيت خودشويندگي است. ساخت كشوريونان است وقابليت بازشدن را درمواردي كه گرفتگي ايجاد شود را دارد وبه وسيله بازكردن وتميز كردن آن دريپرقابل استفاده مي باشد.