میکس میکروز
میکس میکروز

میکس میکروز


1,850,000 ریال

از انجایی که این ترکیب حاوی بیش از یک گروه کربوکسیل بوده و پلی کربوکسیلیک اسید می باشد فرمولاسیون آن باعث افزایش ظرفیت تبادل کاتیون شده و در افزایش جذب عناصر غذایی بسیار موثرند . همچنین این ترکیب علاوه بر عناصر میکرو حاوی پتاسیم و منیزیم بوده که به راحتی در سنتز پروتوئین کلروفیل ،پلی فنل و پلی ساکارید ها به گیاه کمک می کند
این ترکیب در دامنه وسیعی از گیاهان باغی و زراعی توصیه می گردد .

محلول پاشی :  میزان مصرف 2 تا 3 کیلو گرم در هکتار
همراه با آب آبیاری : میزان مصرف 2 تا 4 کیلو گرم در هکتار