آبیاری بارانی سنترپیوت

آبیاری بارانی سنترپیوت

سيستم آبياري باراني سنترپيوت ياآبفشان دوار دررده بندي سيستمهاي آبياري اغلب دردسته ماشينهاي آبياري قرار مي گيرد. خصوصيت اصلي اين دسته، انجام عمليات آبياري درحال حركت دستگاه مي باشد. اساس اين سيستم در واقع حركت دواربال آبياري متشكل از دهانه هاحول نقطه مركزيو پاشش آب روي محصولات زراعي(يا ريزش آب درسطح زمين درباغات) مي باشد. دهانه ها يا اسپن هاي دستگاه روي برجهايي مستقراست كه وظيفه حركت بال آبياري رابه عهده دارند. بنابرين آبياري زمين به شكل دايره اي از مشخصات اين سيستم مي باشد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها